Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi

Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital

Yazarlar

  • Saniye SAĞIR Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Mahmut KARTAL Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  • Sait BARDAKÇI Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Uyum İyiliği Testi- İstatistiksel Dağılımlar- Acil Servis- Uygunluk Testi- Hasta Sayılarının Dağılımı

Özet

Bu çalışmada, bir veri grubuna en iyi uyum sağlayan ihtimal dağılımını tespit etmek ve bununla ilgili istatistiksel tekniklerin kullanımını göstermekle birlikte, acil servise gelen hasta sayılarını esas alarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerin istatistiksel analizlerinin yapılarak sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu şekilde literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. Uygulama alanı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisi seçilmiş ve hastalara ait veriler kullanılarak bir uygulama yapılmıştır.   Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 2017 Kasım ayı ile 2018 Kasım ayı arasındaki bir yıllık sürede 00:00–04:00 saat aralıklarında tutmuş olduğu kayıtlar derlenmiş ve çalışmada kullanılan 4978 veri bu şekilde elde edilmiştir. Elde edilen verilerden acil servise başvuran hastaların sayılarına ve ardışık iki hasta arasında geçen sürenin sıklığına ait veriler incelenip, bu değişkenlerin hangi kesikli ve sürekli dağılımlara uygunluk gösterdikleri Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling ve Ki-kare uyum iyiliği testleri yardımı ile incelenmiştir. İki hasta arasında geçen süre ayların günlerine ve haftalarına ayırılarak incelendiğinde söz konusu verilerin tamamının Üstel, Weibull, Gamma, Lognormal, Uniform ve Normal dağılımlarının tamamına uygunluk gösterdiği belirlenmiştir. Hastaların sayıları ayların günlerine göre incelendiğinde ise Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri acil servise başvuran hastaların sayılarının Kolmogorov-Smirnov uyum iyiliği testine göre Poisson dağılımına uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir.

Referanslar

Akın, F (2002). Olasılık. Bursa: Ekin Kitabevi.

Aktürk H. E., Suner A., & diğerleri (2010). “Comparison of Five Survival Models: Breast Cancer Registry

Data from Ege University Cancer Research Center”. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Science.30: 1665-1674.

Arıcı, H. (2016). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan.

Aytaç, M. (2012). Matematiksel İstatistik. Bursa: Ezgi Kitabevi

Bardakçı, S. (2017). Aktüeryal Veri Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı: Yangın Hasarı Ve Trafik Kazası Verileriyle Bir Uygulama. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bircan H., Yıldız N. (2010). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Sage Yayıncılık

Çelik, E. (2015). Olasılık Dağılımlarından Rassal Değişkenlik Üretimi Ve VBA Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erkut, H. (1992). Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı. İstanbul: İfan Yayımcılık.

Erilli, N.A. (2017). İstatistik-1. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ersoy N., Oral Erbaş S. (1996). Olasılık ve İstatistiğe Giriş. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.

Forbes C., Evans M., Hastings N., Peacock B. (2011). Statistical Distributions. 4th Edition, New Jersey: John Wiley and Sons Publication.

Gültekin Özlem C., Erdemir C. (2010). “Türkiye Demir Ve Çelik Sektöründe Bir Şirketin Yangın Risklerinin Aktüeryal Modeli”.İstatistikçiler Dergisi. 3: 37-44.

Hasgür, İ. (2000). Matematiksel İstatistik. Ankara: Seçkin Yayınları.

Kabakçı, A. S. (2004). Kesikli Olasılık Dağılımları İçin Tesadüfi Sayı Üretimi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karagöz, Y. (2002). Sürekli Olasılık Dağılımları İçin Tesadüfi Sayı Üretimi ve Aralarındaki İlişkiler. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kartal, M.(2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri. 3. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köle, C. (2014). Üstel Dağılım İçin Uyum İyiliği Testleri Ve Bir Karşılaştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Lee, E. T. (1992). Statistical Methods for Survival Data Analysis.Second Edition. New York: Interscience Publication.

Saygı, H. (2007). Su Ürünleri Araştırmalarında Yaşam Modelleri ve Kullanılan İstatistiksel Yöntemler. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Serper, Ö. (2000). Uygulamalı İstatistik 1, Genişletilmiş 4. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi.

Yaman, Ş. B. (2015). Aktüeryal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, N. (2013). Normal Dağılım İçin Uyum İyiliği Testleri Ve Bir Simülasyon Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

SAĞIR, S., KARTAL, M., & BARDAKÇI, S. (2022). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi Ve İstatistiksel Analizi: Determination of Probability Distributions and Statistical Analysis of the Number of Patients Visiting the Emergency Department of Sivas Cumhuriyet University Hospital. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1–19. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/23