Yazar Yönergeleri

YAYIN KURALLARI

1.Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2.Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalıdır. Dergide yayımlanan makaleler bilim, dil bilgisi ve imla kurallarına uyularak yazılması gerekir. Bu bakımından sorumluluk makale yazarlarına aittir. Kabul edilen çalışmaların bütün yayın Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları dergisine ait olacaktır.

3.Yazar(lar) hazırladıkları makalelerini dergi yayım kuralları çerçevesinde ve bilimsel etik kurallara uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun şekilde hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

4.Dergiye gönderilen çalışmaların ilk incelemesi yayın kurulu tarafından ilgili çalışmanın dergi misyonuna uygunluğu bakımından editör kurulu tarafından yapılır. Bu bakımından uygun bulunan çalışmalar, daha sonra dergi yazım kurullarına uygunluğu açısından incelenir. Yazım kurallarına uygun gönderilmemiş çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına uygun bulunan çalışmalar daha sonra uluslararası kabul gören turnitin vb. benzerlik tarama programlarınca (akademik kurallara uygun bir biçimde atıf yapılan bire bir alıntılar, kaynakça ve dipnot kapsam dışı tutularak) taranır. % 20’den fazla benzerlik tespit edilen çalışmalar doğrudan tarama sonuç raporu ile birlikte yazar / yazarlara geri iade edilir.

5.Dergiye gönderilen çalışmalardan ilk kontrolleri başarılı olanlar, yayın Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilmektedir. Yayın Kurulu gerek görür ise hakem sayısını arttırabilir veya Danışma Kuruluna başvurabilir. Makaleyi değerlendiren hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan düzeltme talep edebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler çalışma yazarları tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip tekrar dergiye gönderilmelidir. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden tarafından olumlu görüş alırsa kabul edillerek Yayın Kurulu kararıyla basılır.

6.Yayına kabul edilen çalışmalar basılmadan önce, sorumlu yazar, yazar sıralamasını gösteren “Telif Hakkı Sözleşmesi”ni doldurarak tüm yazarlar adına yazının tüm yayım haklarının süresiz olarak Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.Mizanpaj çalışmaları yapılırken yazar(lar) kendilerine kontrol ve düzeltme amacıyla iletilen gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermelidirler. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın çalışmaları bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenir.

8.Değerlendirme süreci başarıyla tamamlanan makaleler, geliş tarihi ve editör kurulunun onayı dikkate alınarak yayımlanır. 

9. Dergimizde site domain, alan adı vb. işkem süreçlerinden dolayı 600 tl makale işletim ücreti alınmaktadır.

YAZIM KURALLARI

1.Bir makalenin ortalama uzunluğu yaklaşık 7500 kelime olmalıdır. Makaleler 5.000 kelimeden kısa ve 10.000 kelimeden uzun olmamalıdır.
2. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir yerde basılmamış olmalı veya halihazırda başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilir ve yazar (lar) makaleyi Amerikan Psikoloji Derneği(APA) /Yayın El Kitabına (6. baskı) göre hazırlamalıdır.

2.Gönderilen çalışmalar şu sıraya göre düzenlenmelidir: Başlık sayfası; Öz; anahtar kelimeler; ana metin (Giriş, Yöntem, Sonuçlar, Tartışma); Referanslar; Ekler (varsa)

3.Başlık, Öz ve Anahtar Kelimeler: Başlık makaleyi kısa, açık ve yeterli düzeyde yansıtacak nitelikte olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar mümkünse 15 kelimeyi aşmamalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle 12 punto ve koyu yazılmalı ve ortalanmalı; Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin ana bölümlerinin her birinin kısa özetini içermeli,pokuyucunun makaleyipbütünüylepokumaya kararpvermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz, Abstract anahtar kelimeler ve keywords metni 11 punto olmalıdır. Öz en az 150, en fazla 250 kelime uzunlukta olmalı, özün bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan anahtar kelimeler yazılmalıdır.

4.Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.Dergiye gönderilen metinlerde Ana Metnin tüm başlıklarının kelimelerinin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük, koyu ve 12 puntoolarakyazılmalıdır. Dergiye gönderilen metinlerin punto büyüklüğü 12 olmalıdır.

5.Tablo, Şekil ve Ekler: Bu bölümlerde punto büyüklüğü tüm metinde standart olarak 11 veya 10 olmalıdır.
6.Sayfa Yapısı: A4 ebadında,
-Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm
-Satır aralığı 1,15 cm

- Aralık ayarı Önce: 6nk, Sonra 6 nk

-Makale metninin başlıklar hariç hizalaması “İki Yana Yasla” olacak, Metin içindeki başlıklar sola dayalı olacak. Makale metninde Girinti: Sol:0 , Sağ:0, Özel: İlk Satır, Değer: 1,25 olacak. Kaynakça kısmında ise Özel: Asılı, Değer: 1,25 olacak.

-Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli
7.Ana metin, tablo, şekil ve eklerin numaralandırılması: Yazıda yer alan konu başlıkları Arabik sisteme göre numaralandırılmalıdır (1. , 1.1, vs.) Başlıkların sadece kelimelerinin ilk harfleri büyük olmalı. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. 

Şekillerenve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli vebsayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tablolarınnüstünde şekillerin ise altında yer almalıdır.  Denklemlere sıra  numarası  verilmelidir.  Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.

KAYNAKLAR

Bahsedilen kaynağa ilişkin internet adresi ; http://www.apastyle.org/ , http://www.muhlenberg.edu/library/reshelp/apa_example.pdf Kaynaklar latin alfabesi ile yazılmış olmalıdır.

Dergilerin varsa DOİ numaraları kaynağın sonuna eklenmelidir. Örneğin;

Silverson, B. E. (2011). Fundemental of Personal Initiative. Journal Of Management and Economics: General, 224, 202 – 253. Doi: 10.1037/0056- 3245.134.2.248

Yoksa makaleye dair URL numaraları yazılır ,

Klasik  eserlerin  (Adam  Smith  ,  Marx  ,  Locke  vb  )  özgün  tarihleri  biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilmektedir : (Özgün eser 1882 tarihlidir)

Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelenpkaynakçada önce belirtilmektedir. Örneğin; Vasfi, E. (1998). Hukuki Terimler, Ankara: Vadi. Vasfi, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: STE Vakfı.

Dergi Tek Yazarlı Makale

Cenah, Y. (2009). Geçmişin Sosyolojik Baskısı: Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 12, 202-240.

Dergi Çok Yazarlı Makale

Bilken, F. S., Çelik, P. (1998). Müzakere Yöntemleri. Kültür ve İletişim, 2 (1), 397-414.

Kitap ve Raporların kaynakçada gösteriminde önce  yayınlandığı  yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı “ kitabevi” “yayınevi” “yay” vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin;

Ankara: Dost

İstanbul: Nesa

İstanbul: Sabancı Vakfı

New York, NY: McGreen – Hill

Tek Yazarlı Kitap

Ansel, N. (2006). Sessiz Gün. İstanbul: Deki.

Carlsen, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok Yazarlı Kitap

Abisel,  N.,  Arslan,  U.T.,  Behçetoğulları,  P.,  Karadoğan,  A.,  Öztürk,  S.R.  &  Ulusay,  N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

 Editörlü Kitap

Katip, M. (Ed.) (2007). Kamusal Fayda. Ankara: İmge.

Editörlü Kitapta Bölüm

Akyol,  B.  (2004).  Saha  Çalışmalarında  Kamusal  Alan  Kavramı.  Kemal Özbek  (Ed.), Kamusal Alan Dahilinde (s. 689-713). Ankara: Dost.

Birden Çok Baskısı Olan Kitap

Straight, W. Jr. & Walles, E. B. (2004). The Elements of World(7. Baskı). New York: Longman.

Sadece Elektronik Basılı Kitap

O'Keefe,     E.     (n.d.).     Egoism     &     the     cnsts     in     Western     values.     Erişim http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

Kitabın Elektronik Versiyonu

Shelton, M. A (1989). Magazine addiction? A study of Social Life [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Elektronik Adresten Yararlanılan Kaynakta Kaynağın erişilebileceği URL verilir , http://www.antraktsinema.com/makale.php?id=729

Elektronik Makaleler

Bulunması durumunda digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Rousseau, S. C. (2009). What is Freedom ?. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik Gazete Makaleleri

Seran, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız ve çocuklar. www.hurriyet.com.tr

Daha Önceki Bir Baskının Yeni Basımı ( Özellikle Klasik Eserlerde )

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. E. Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press. (İlk baskı 1776). Metin İçinde Kullanımı :(Smith, 1776/1976)

Kitaptan Çevrilmiş Bölüm

Kaynakçada:  Hengel,  M.  (1958).  The  Best  Quality.  T.  Prast  (Çev.).  Chicago:  Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1912-1917).

Rapor ve Teknik Makaleler

Özer, H. (2008). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: SERAUM

Yazarı Belirsiz Editör Yazıları

Editorial: "What is a Chaos" [Editorial]. (2006). Journal of Management and Business, 25, 8-10.

Yazarı Belirsiz Gazete Ve Dergi Yazıları İçin

Kaynakçada: Türkiye ve Rusya İlişkileri Ne Yönde: Bir Tarih, İki Devlet. (2003, 13 Aralık). Hürriyet, 36.

Metin İçinde : (Türkiye Rusya İlişkileri Ne Yönde, 2003)

Yazarı Belli Gazete ve Dergi Yazıları

Öymen, F. (2013, 29 Aralık). Siyaset ve Ekonomi. Milliyet, s.21.

Basılmamış Tezler, Poster Yazılar, Tebliğler

Eğer Yök’den indirilmiş ise Url adresi kaynağın sonuna yazılmalıdır.

Erkan, F. (2012). Politika ve Yansıması: Mardin’de Sosyolojik Altyapı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Celal Bayar Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Ansiklopediler

Kaynakçada: Ottomans: History. (1997). Encyclopaedia Britannica içinde (12. Baskı. Cilt. 14, s. 1170- 1188). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin İçinde: (Ottomans: History, 1987)

Sözlükler

Kaynakçada: Hellmender. (208). Political Dictionary (11. Baskı). Los Angeles, Longman. Metin İçinde: (Helmmender, 2008)

Görüşme

Şenay, YILDIZ. (2012).Rusya Ukrayna’ya Girerse Çekoslovakya Gibi

Olur. Cengiz SAĞAN ile söyleşi. Akşam. 28 Temmuz 2003.Erişim

Tarihi      13      Ocak      2004,      http://www.aksam.com.tr/roportaj/rusyaukraynaya-girerse- cekoslovakya-gibi-olur/haber-289039

Televizyon Programı

Kaynakçada: Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein

(Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox. Metin İçinde Gösterimi: (Simpsonlar, 2002)

Film

Kaynakçada: Micheal, K. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (2001). Economist[Film]. U.S.: Warner Bros.

Metin İçinde Gösterimi: (Economist, 2001)

Fotoğraf

Kaynakçada: Ara, Güler. (1987). Ankara Milli Parkı [Fotoğraf]. Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara.

Metin İçinde Gösterimi : (Ara, 1987)