Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği

The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University

Yazarlar

  • Hakan Tahiri MUTLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Abdulhamit EŞ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Merve ÇEÇAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Üniversiteye aidiyet duygusu- Üniversite yaşam kalitesi- Farklılık ve ilişki/etki analizleri

Özet

Bu çalışmanın amacı üniversiteye aidiyet duygusunun üniversite yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek ve aralarındaki ilişkiye bakmaktır. Bununla birlikte üniversiteye aidiyet duygusu ve üniversite yaşam kalitesi düzeylerinin öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılıklarını incelemek araştırmanın bir diğer amacıdır. Bu çerçevede Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan 168’i erkek, 210’u kadın olmak üzere toplam 378 katılımcıya kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılarak veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiş; değişkenlerin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi ölçümlerine bakılmıştır. Ayrıca araştırmanın amaçları doğrultusunda farklılık, ilişki ve etki analizleri yapılarak bulgular raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların üniversiteye aidiyet duygu düzeyleri ortalamanın biraz üzerinde çıkarken; üniversite yaşam kalitesi düzeyleri ortalamanın altında çıkmıştır. Hem üniversiteye aidiyet duygusu hem de üniversite yaşam kalitesi düzeyleri ortalama puanlarının demografik değişkenler bakımından farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte üniversiteye aidiyet duygusu ile üniversite yaşam kalitesi düzeyi arasında pozitif yönlü orta derecede bir ilişki çıkmış; üniversiteye aidiyet duygusunun üniversite yaşam kalitesini olumlu bir şekilde etkilediği görülmüştür.

Referanslar

Aerts, S., Van Houtte, M., Dewaele, A., Cox, N., & Vincke, J. (2012). Sense of belonging in secondary schools: A survey of LGB and heterosexual students in Flanders. Journal of Homosexuality, 59(1), 90–113.

Allen, K. A., & Bowles, T. (2012). Belonging as a guiding principle in the education of adolescents. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 12, 108–119.

Allen, K. A., Kern, M. L., Vella-Brodrick, D., Hattie, J., & Waters, L. (2018). What schools need to know about fostering school belonging: A meta-Analysis. Educational Psychology Review, 30(1), 1–34. https://doi.org/10.1007/s10648- 016-9389-8.

Allen, K. A., Slaten, C. D., Arslan, G., Roffey, S., Craig, H., & Vella-Brodrick, D. A. (2021). School belonging: the ımportance of student and teacher relationships. In The Palgrave Handbook of Positive Education (pp. 525-550). Palgrave Macmillan, Cham.

Altınsoy, F., & Karakaya Özyer, K. (2018). Liseli ergenlerde okula aidiyet duygusu: Umutsuzluk ve yalnızlık ile ilişkileri. Elementary Education Online, 17(3), 1751-1764.

Anderman, E. M. (2002). School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 94 (4), 795–809.

Arslan, G., & Coskun, M. (2020). Student subjective wellbeing, school functioning, and psychological adjustment in high school adolescents: A latent variable analysis. Journal of Positive School Psychology, 4 (2), 153–164. https://doi.org/10. 47602/jpsp.v4i2.231

Bökeoğlu Çokluk, Ö., & Yılmaz, K. (2007). Üniversite öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 179-204.

Centers for Disease Control and Prevention. (2009). School connectedness: Strategies for increasing protective factors among youth. U.S. Department of Health and Human Services.

DeWitt, J. A. (1995). Exploring school attachment: Interview swith highly attached high school students (Unpublished doctoral dissertation). University of Houston Graduate School, Houston, TX.

Doğan, A. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin kural dışı davranış göstermelerinde öğrenim hayatlarını denetleyememe inancı, özsaygı ve okula aidiyet duygularının rolü (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Dönmez Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinde okul iklimi, okula bağlılık ve okul yaşam kalitesi algısının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 1-17.

Durmaz, A. (2008). Liselerde okul yaşam kalitesi (Kırklareli ili örneği) (Master's thesis, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Erden, A. ve Erdem, M. (2013). İlköğretim okullarında okul yaşamı kalitesi: van ili örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 151-165.

Erdoğdu M. Y. ve Yüzbaş D. (2018). Lise öğrencilerinin okula bağlılık ile genel öz-yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(32), s. 205-227.

Erkuş, B. (2017). Türk eğitim tarihinin mihenk taşlarından meslek liselerine karşı öğrencilerin ilkokuldan itibaren yönelimleri ve okula aidiyet duyguları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61):676-685.

Arastaman, G., (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, ss. 102-112.

Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends’ values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60–71. https://doi.org/10.1080/002 20973.1993.9943831.

Günalan, N. (2018). Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesini, okula aidiyet duygusunu ve okul iklimini neler etkilemektedir? (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Hagerty, B. M., Williams, R. A., & Oe, H. (2002). Childhood antecedents of adult sense of belonging. Journal of Clinical Psychology, 58(7), 793–801.

Hamm, J. V., & Faircloth, B. S. (2005). The role of friendship in adolescents' sense of school belonging. New Directions for child and adolescent development, 2005(107), 61-78.

Jose, P. E., Ryan, N., & Pryor, J. (2012). Does social connectedness promote a greater sense of well-being in adolescence over time? Journal of Research on Adolescence, 22(2), 235–251. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2012.007 83.x.

İhtiyaroğlu, N., & Demir, E. (2015). Farklı denetim odağına sahip öğrencilerin okul bağlılık düzeylerinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 281-295

Kangal, A. (2012). Üniversite yaşam kalitesi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması, e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 3(1), 16-32.

Karakaya, F. Özyer, K. (2018). Liseli ergenlerde okula aidiyet duygusu: umutsuzluk ve yalnızlık ile ilişkileri. İlköğretim Online, 17(3), 1751-1764.

Kaya, A. ve Sezgin, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının eğitim stresi ve okul yaşam kalitesi tarafından yordanması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 41 Sayfa: 245-264.

Kılıç, S. Öksüz, Y. (2020). Üniversite öğrencilerinin yetersizlik duygusu ile genel aidiyet düzeyleri arasındaki ilişki. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 216-225.

Kılıçoğlu, G., Acat, M. B. ve Karadağ, E. (2015). İngiltere’deki Türk öğrencilerin kültürleşme tercihleri ve bu tercihlerin okula aidiyet duygusuyla ilişkisi, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 30. Sayı, 2015/1, 195-225.

Kılıçoğlu, G. (2014). İngiltere’deki öğretmenlerin çok kültürlü öğretim yeterlikleri ile Türk öğrencilerin kültürleşme tercihlerinin okula aidiyet duygusu ve akademik başarıyla ilgisi.

Knifsend, C., & Graham, S. (2012). Too much of a good thing? How breadth of extracurricular participation relates to school-related affect and academic outcomes during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 41, 379–389. https://doi.org/10.1007/s10964-011-9737-4.

Libbey, H. P. (2004). Measuring student relationships to school: Attachment, bonding, connectedness, and engagement. Journal of School Health, 74 (7), 275–283.

Malin, A. ve Linnakylä, P. (2001). Fin okul yaşamının kalitesinin tekrarlanan ölçümlerinde çok düzeyli modelleme. İskandinav Eğitim Araştırmaları Dergisi, 45 (2), 145–166.

Nowak, P. F., Bożek, A., & Blukacz, M. (2019). Physical activity, sedentary behavior, and quality of life among university students. BioMed Research International, 2019.

Porter, J., McDermott, T., Daniels, H., & Ingram, J. (2021). Feeling part of the school and feeling safe: further development of a tool for investigating school belonging. Educational Studies, 1-17.

Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazananımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksek Okul Yaşam Kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sarı, M. (2012). Empatik sınıf atmosferi ile arkadaşlara bağlılık düzeyinin lise öğrencilerinin OYK’ ne etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (1), 95- 119.

Sarı, M. (2013). Lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 147-160.

Slaten, C. D., Ferguson, J. K., Allen, K. A., Brodrick, D.-V., & Waters, L. (2016). School belonging: A review of the history, current trends, and future directions. The Educational and Developmental Psychologist, 33(1), 1–15. https://doi.org/10. 1017/edp.2016.6.

Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E., & Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 213-224.

Gülen, Ö. S. (2019). Interplay of parental involvement, school belonging, peer social support, and self-esteem in resilience of adolescents from low socioeconomic districts. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Özgök, A. Sarı, M. (2016). Ortaokul öğrencilerin okula aidiyet duygusu ve arkadaş bağlılık düzeyi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 71-86.

Özgök, A. Sarı, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinde okula aidiyet duygusunun, arkadaşlara bağlılık düzeyinin ve empatik sınıf atmosferi algısı, Gaziantep University, Journal of Social Sciences, ;13(2):479-492.

Özgök, A. (2013). Ortaokul öğrencilerinde okula aidiyet duygusunun arkadaşlara bağlılık düzeyinin ve empatik sınıf atmosferi algısının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Özkan, F. (2015). Öğrencilerin okullarının imajına ilişkin algıları ve aidiyet düzeyleri (İstanbul Eyüp ilçesi örneği).[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öz, A. (2014). Üniversite öğrencilerinin kurumsal aidiyet düzeyi: AİBÜ ilahiyat fakültesi örneği, İlahiyat Fakültesi, AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(4):54-64.

Pallant, J., (2001). SPSS survival manual, a step by step guideto data analysis using SPSS for windows (version 10 and11). London, UK: Open University Press.

Raba, S. (2019). Üniversite öğrencilerinde kişiler arası bağımlılık ile utandırılma korkusu aidiyet duygusu ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi).

Ribeiro, Í. J., Pereira, R., Freire, I. V., de Oliveira, B. G., Casotti, C. A., & Boery, E. N. (2018). Stress and quality of life among university students: A systematic literature review. Health Professions Education, 4(2), 70-77.

Rowe, F., & Stewart, D. (2009). Promoting connectedness through whole-school approaches: A qualitative study. Health Education, 109(5), 396–413.

Savaş, B. Y. (2021). Koro çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet düzeylerine etkisi (Doctoral dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)).

Selvitopu, A. (2018). Meslek lisesi öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algılarının incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, s: 47 ss: 225-246.

Sevilmiş, A. ve Şirin, E. F. (2016). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinde akademik başarı: üniversitesi yaşam kalitesi, akademik güdülenme ve akademik öz yeterliğin rolü. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 14(1), 31-44.

Sözer, M. A. (2019). Göç, toplumsal uyum ve aidiyet. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 418-431.

Ümmet, D. Doğan, S. ve Kemahlı, H. P. (2019). Lise öğrencilerinin okula aidiyet duyguları ve sosyal iyi oluşları üzerine karma bir araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (10) :2528-9527.

Yanık, M. (2018). Ortaöğretimde yapılan okul sporlarının öğrencilerin okula bağlılık düzeyine etkisi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 73-78.

Yıldız, E. (2019). Okul yaşam kalitesi algısı, okula aidiyet duygusu ve direnç davranışları: Ortaokul öğrencileri üzerinde bir inceleme. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yıldız, M. A., & Kutlu, M. (2015). Erinlerde okula bağlanmanin yordayicisi olarak sosyal kaygi ve depresif belirtilerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 332-345.

Yüksel, Z. (2020). Orta öğretim öğrencilerinin okula aidiyet düzeyi. Dini Araştırmalar, 23(57), 173-194.

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

MUTLU, H. T., EŞ, A., & ÇEÇAN, M. (2022). Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 20–41. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26