Amaç ve Kapsam

Amaç: Bu derginin amacı, sosyal bilimlerde yapılan nicel araştırmaları yayınlamak ve bu alanda bilimsel bir iletişim platformu sağlamaktır. Dergide yayınlanacak araştırmaların, akademik dünyada etki yaratan, orijinal ve özgün çalışmalar olması hedeflenmektedir.

Kapsam: Dergimizde yayınlanacak nicel araştırmalar, sosyal bilimler alanındaki tüm disiplinleri kapsayabilir. Sosyoloji, psikoloji, ekonomi, işletme, hukuk, siyaset bilimi, tarih, antropoloji gibi disiplinlerde yapılan nicel araştırmaların yanı sıra, disiplinler arası çalışmalar da yayınlanabilecektir.

Dergimizde yayınlanacak araştırmaların özellikleri ise şunlardır:

  • Orijinal ve özgün olması
  • Kuramsal, ampirik ya da uygulamalı nitelikte olması
  • Nicel veri analizleri kullanılarak elde edilmiş olması
  • Sosyal bilimler alanındaki sorunlara yeni bir bakış açısı getiriyor olması
  • Nitelikli metodolojik tasarım ve uygulama içermesi
  • Akademik dünyada ilgi uyandıran ve alanda etki yaratan bir konuyu ele alıyor olması

Dergimiz, nicel araştırmaların yayınlandığı uluslararası kabul görmüş sosyal bilimler indekslerinde yer almayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, dergimizde yayınlanacak makaleler, uluslararası kabul görmüş hakemli dergi standartlarında incelenecek ve değerlendirilecektir.