Sosyal Politikalar Bağlamında Yoksulluk Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Poverty Research in the Context of Social Policies

Yazarlar

  • Mustafa KULLUK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Nurbanu UZUNOĞLU ANAR https://orcid.org/0009-0008-7313-1497
  • Abdulkadir DEVELİ https://orcid.org/0000-0002-7800-0225

Anahtar Kelimeler:

Sosyal politika- bibliyometrik analiz- yoksulluk

Özet

Sosyal politikalar ve yoksulluk alanındaki akademik araştırmaların bibliyometrik analizini sunmayı ve literatürdeki eğilimleri, etkili yazarları, önemli araştırma konularını ve zaman içindeki gelişimleri sistematik olarak değerlendirmeyi amaçlayan bu makalede; yoksulluk konusundaki araştırmalarda bibliyometri yönteminin sağladığı değerli görüşler ve gelecekteki çalışmalar ile politika oluşturma süreçlerine yönelik ipuçları tartışılacaktır. Bibliyometrik çalışma, makalenin odak noktalarını ve önemli vurgularını okuyucuya sunarak çalışmanın içeriği hakkında genel bir fikir vermesi bakımından kıymetli bir yöntem sunmaktadır. Çalışmanın amacı “sosyal politika” ve “yoksulluk” ile ilişkili alanyazında mevcut olan ana temaları belirlemek ve “sosyal politika” alanında “yoksulluk” kavrama yönelik gelecek araştırma yönelimlerine katkı sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanında yer alan 399 adet araştırma makalesi kapsama dahil edilmiştir. Bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan çalışma için R yazılımları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında “sosyal politika” alanında “yoksulluk” konulu makalelerin güncel olarak ele alındığı 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar WoS tabanında taranan 5 yıllık İngilizce dilindeki verilerin kıyaslamalı bulgularına yer verilmiştir. Yapılan analizde en çok atıf alan araştırma makalesinin AB sosyal politikasında yeni yönetim düzenlemeleri ve politika yönelimleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Sosyal politika ve yoksulluk konusunu birlikte en çok ele alan derginin Wiley yayımcılık tarafından çıkartılan “Social Policy & Administration” olduğu görülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda sosyal politika ve yoksulluk ilişkili üretilen bilimsel yayınların çeşitlilik ve etkileşim açısında giderek artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Referanslar

Alcock, P., May, M., & Rowlingson, K. (2011, 10 10). Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar. SİYASAL KİTABEVİ, s. 15-16.

Altan, Ö. Z. (2009). Sosyal Politika Dersleri. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 5.

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017, 11). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 959-975.

Azevedo, J. P., & Atamanov, A. (2014, 03). Türkiye’de Orta Sınıfa Giden Yollar: Yoksulluğun Azaltılması ve Paylaşılan Refahın Arttırılması Nasıl Yardımcı Oldu? The World Bank: https://documents1.worldbank.org/curated/en/217501468338994774/pdf/WPS68340REVISE0e0class0in0turkey0tr.pdf

Buğra, A. (2021). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bulmer, S., & Joseph, J. (2016). European integration in crisis? Of supranational integration, hegemonic projects and domestic politics. European Journal of International Relations, 22(4),725-748.

Dessler, D. (1989). What's at stake in the agent-structure debate? International Organization. Cambridge University Press, 43(3), 441-473.

Field, F. (1984). The Minimum Wage. F. Field içinde, The Minimum Wage (s. 51). Ashgate Publishing Limited.

Glänzel, W., & Moed, H. F. (202). Journal impact measures in bibliometric research. Scientometrics, 53 (2), 171-193.

Hoefer, R. (2022). The Multiple Streams Framework: Understanding and Applying the Problems. The Multiple Streams Framework: Understanding and Applying the Problems, 1-5.

Hurst, C., Gibbon, H. F., & Nurse, A. (2016). Social Inequality. Forms, Causes, and Consequences (s. 349-351). içinde Routledge.

İslamoğlu, M. Ç.-E. (2017). Gelir Dağılımı ve Yoksulluk (Kavram - Teori - Uygulama). İstanbul: Seçkin Yayınları.

İsmet Akça, B. Ü. (2006). İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar/Prof. Dr. Kemali Saybaşılı'ya Armağan. H. Ö.-F. Şenses içinde, Türkiye'de Yoksulluk ve Yoksulluk Düşüncesi. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

İzveren, A. (1968). Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar (s. 2). içinde Sevinç Matbaası.

Jansson, B. (2018). Social Work and Social Policy Practice: Imperatives for Political Engagement. The International Journal of Community and Social Development, 15-27.

Koray, M. (2018). Sosyal Politika (s. 24-25). içinde Ankara: İmge.

Köse, B. (2016). Sosyal Bir Problem Olarak Yoksulluk. Adak içinde, Sosyal Problemler Sosyolojisi :Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler (s. 217). içinde Ankara: Siyasal Kitabevi.

Köse, G., KURUTKAN, M. N., & Fatih, O. (2020). Kalp yetmezliği konusunda en çok atıf alan ilk 100 makalenin bibliyometrik analizi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(2), 92-104.

Lambie-Mumford, H. (2019). Critical Social Policy. SAGE Publications, 39(1).3-22.

McLanahan, S. S. (1999). The Feminization of Poverty: Past and Future. In J. S. Chafetz (Ed.), Handbook of the Sociology of Gender. Kluwerk Academic. Plenum Publishers.

Mingione, E. (1996). Urban Poverty in the Advanced Industrial World: Concepts, Analysis and Debates. In E. Mingione (Ed.), Urban Poverty and the Underclass. Blackwell Publishers.

Moura, L. K. (2020). Análise bibliométrica das evidências científicas sobre violência contra a pessoa idosa [Bibliometric analysis of the scientific evidence on violence perpetrated against the elderly]. Ciencia & saude coletiva, 25(6), 2143-2152.

Osareh, F. (1996). Bibliometrics, Citation Analysis and Cocitation Analysis. A Review of Literature , 149-158.

Öztürk, Y. D., & Çetin, A. B. (2009). DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUK VE KADINLAR. Journal of Yasar University, 3(11),2668-2670.

Rahnema, M. (2009). Sefaletin Yoksulluyu Kovduğu Bir Dünya. İstanbul: Maki Basın Yayın.

Sano, H.-O. (2019). How Can a Human Rights-Based Approach Contribute to Poverty Reduction? The Relevance of Human Rights to Sustainable Development Goal One. Springer.

Singh, V. &. (2020). The development of artificial intelligence in health and medicine: a bibliometric analysis. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(6), 2585-2594.

Şener, Ü. (2009). Kadın Yoksulluğu. İstanbul: Tepav (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı).

Şenses, F. (2003). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk. İstanbul: İletişim Yayınları.

Talas, C. (1997). Toplumsal Politika. Ankara: İmge Kitabevi.

Topgül, S. (2013). Türkiye'de yoksulluk ve yoksulluğun kadınlaşması. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

Wendt, A. E. (1987). The agent-structure problem in international relations theory. International Organization Cambridge University Press, 41(3).

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KULLUK, M., UZUNOĞLU ANAR, N., & DEVELİ, A. (2023). Sosyal Politikalar Bağlamında Yoksulluk Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi: Bibliometric Analysis of Poverty Research in the Context of Social Policies. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 132–151. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/68