Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerde Su Okuryazarlığının Kümeleme Analizi ile İncelenmesi

Investigation of Water Literacy in Tourism Education with Cluster Analysis

Yazarlar

  • Serpil SEVİMLİ DENİZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Su tasarrufu- su bilinci- su duyarlılığı- su okuryazarlığı

Özet

Su okuryazarlığı, bireylerin su kaynakları hakkında farkındalıklarını artırarak suyu verimli kullanma, su kaynaklarının korunması, suyun temizliği ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve doğru kararlar almalarını amaçlar. Bireyler su kaynaklarının önemi, riskler, su kaynaklarının korunması ve yönetimi gibi konularda bilgilendirilir. Su okuryazarlığı, bireylerin ve toplumun su kaynaklarına olan duyarlılığını artırır ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Toplumun su okuryazarlık düzeyi yükselmediği sürece su kıtlığı yaşanacak ve su yetersizliği nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşılacaktır. Su, Turizm sektöründe çok önemli bir role sahiptir. Potansiyel turizm sektörü çalışanları olan Turizm eğitimi alan öğrenciler için de su farkındalığı oluşturmak önemli bir konudur. Çalışmanın amacı: Turizm Eğitimi Alan Önlisans, Lisans ve Yüksek lisans Öğrencilerine Su Bilinci kazandırmak ve mevcut durumu pilot bir çalışmayla ortaya koymaktır. Çalışmada su tüketimi, su bilinci ve su duyarlılığını ölçen su okuryazarlığı ölçeği kullanılarak Turizm eğitimi alan 492 öğrenciye erişilmiştir.  3 alt boyutta öğrencilerin su okuryazarlık düzeyi belirlenerek kümeleme analizi ile incelenmiştir. Su Okuryazarlığı skoru kümeleme analizi ile üç kategoriye ayırılmıştır. Araştırma bulgularında; 21-25 yaş aralığındaki bireylerin en yüksek su okuryazarlığı skoruna sahip olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe su okuryazarlığının yükseldiği görülmüştür. Ölçeğin alt boyutlarında su bilinci ortalamasını, su duyarlılığı ve su tasarrufu takip etmektedir. Bu sonuçlar, su kaynaklarının yönetimi için politikaların geliştirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması ve bilgilendirici kampanyaların yürütülmesi gibi çalışmaların planlanması ve uygulanması açısından önemlidir.

 

Referanslar

Brody M (1995). Development of a curriculum framework for water education for educators, scientists, and resource managers. The Journal of Environmental Education, 26(4), 18-29. https://doi.org/10.1080/00958964.1995.9941448.

Büyüköztürk Ş, Çakmak, K. E, Akgün, Ö E, Karadeniz Ş, Demirel, F (2014). Scientific research methods. 18. Printing. Ankara: Pegem Academy.

Covitt B A, Gunckel K L, Anderson C W (2009). Students' developing understanding of water in environmental systems. The Journal of Environmental Education, 40(3), 37-51. https://doi.org/10.3200/joee.40.3.37-51.

Otaki Y, Sakura O, Otaki M (2015). Advocating water literacy. Mahasarakham International Journal of Engineering Technology, 1 (1), 36- 40. https://doi.org/ 10.1080/1533015X.2016.1164098.

Sözcü U ve Türker A (2020). Development of water literacy scale. Third Sector Journal of Social Economy, 55 (2), 1155-1168. https:// doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1365

URL1, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724 (Son Erişim: 05.05.2021)

URL2, http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi (Son Erişim: 23.02.2021)

İndir

Yayınlanmış

2021-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

SEVİMLİ DENİZ, S. (2021). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerde Su Okuryazarlığının Kümeleme Analizi ile İncelenmesi: Investigation of Water Literacy in Tourism Education with Cluster Analysis. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 152–163. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/64