Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • İsrafil ZOR Kırıkkale Üniversitesi
  • Ayşe ÖKDEM Kırıkkale Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Konsolidasyon- Konsolide Finansal Tablolar- Eliminasyon- Çeviri Yöntemleri

Özet

Günümüzde sürekli büyümeyi hedefleyen işletmeler, kendi ülkesi dışındaki ülkelerde faaliyet gösteren başka işletmeler ile güç birliği oluşturmak adına ilişki içine girmektedirler. Bu amaçla birçok ülkede faaliyette bulunan işletmelerin sayısı ve pazar payı sürekli artmaktadır. Bu tür faaliyette bulunan işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek adına, işletme birleşmelerine başvurmakta ya da o ülkedeki işletmelerin önemli oranda hissesini satın alarak başka bir ülkedeki işletmeyi kontrolleri altına almaktadırlar. İşletmelerin bu tür yollara başvurmasıyla birlikte faaliyet alanları genişlemekte, sektördeki payı artmakta, kaynaklara erişimi kolaylaşmakta ve riskinin azalması gibi çeşitli avantajlar sağlamaktadır. İşletmelerin bu tür yollarla birbiriyle ilişkili işletmeler haline dönüşmesi; farklı ülkelerde, farklı dillerde ve farklı para birimi ile hazırlanan mali tabloların birleştirilmesi ve ortak bir finansal raporlama dili oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Mali tabloların konsolide edilerek tek bir finansal tablo gibi hazırlanması gerek ana işletmenin sahipleri, yöneticileri, çalışanları, kreditörleri vb. ilgili olan her bir tarafın alacağı kararlarda yol gösterici olacaktır.Çalışmada; öncelikle konsolide mali tablolar konusu ele alınmış, daha sonra yabancı paralı finansal tabloların çevrilmesi konusuna değinilmiş ve son olarak örnek uygulama ile hem çevirme işlemleri hem de çevrilmiş mali tabloların konsolidasyonu tam konsolidasyon yöntemi ile açıklanmıştır. Çalışma sonucunda konsolidasyon konusunda gerek standartlarda gerekse mevzuatlarda yapılan düzenlemelerin geliştirilmesi, uygulamaya yönelik yeni standartlar ve mevzuat düzenlemeleri yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.

Referanslar

Akbulut, Y, (1994). Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Paraya Çevrilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Konsolide Finansal Tablolar Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Avcı. A,. (2018). TFRS 10/TMS 28 Kapsamında Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Havacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Demir, V. ve Bahadır, O. (2009). UFRS/TFRS kapsamında işletme birleşmeleri ve konsolidasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Denk. O,. (2019). TFRS-10 Konsolide Finansal Tablolar Standardına Göre Finansal Tabloların Konsolidasyonu ve Muhasebeleştirilmesi: Borsa İstanbul’ da Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman

Erdun, S,. (2017). TFRS Uyumlu Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli

Eyüpgiller, S. S. (2012). Şirketler topluluğunda konsolidasyon. İstanbul: Detay Yayıncılık

Genç, M,. (2005). Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Bakımından Temel Finansal Tabloların Konsolidasyonu. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak

Kaval, H., Örten, R. ve Karapınar, A. (2017). Türkiye muhasebe-finansal raporlama standartları uygulama ve yorumları 2017 TMS-TFRS. Ankara: Gazi Kitabevi

Kaya, İ. (2011). Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartlarında konsolide finansal tablolar. İstanbul: Türkmen Kitabevi

Keleş, D. (2015). Yabancı Paralı Finansal Tabloların Ulusal Paraya Çevrilmesinde Kullanılan Yöntemler ve Çeviri İşleminin Finansal Analiz Sonuçları Üzerine Etkileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 35-46.

Stoltzfus, R. L. ve Epps, R. W. (2005). An Empirical Study of The Value-Relevance of Using Proportionate Consolidation Accounting for Investment in Joint Ventures. Accounting Forum, 29,169-190.

TFRS 10- Konsolide Finansal Tablolar

TMS 28- İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

İndir

Yayınlanmış

2023-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

ZOR, İsrafil, & ÖKDEM, A. (2023). Yabancı Paralı Finansal Tabloların Milli Para Birimine Çevrilmesi ve Konsolidasyonu Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 23–42. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/53