BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REGRESYON VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI

Yazarlar

  • Süleyman Şahin BAİBÜ
  • Sare Gizem ARSLAN

Anahtar Kelimeler:

Regresyon- Zaman serileri- Bankacılık- Tükenmişlik

Özet

Çalışmada bankacılık sektörünü ele alan ve verileri regresyon ve zaman serileri analizi kullanarak analiz eden makaleleri incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2000-2020 yılları arasında yazılmış, yirmi yerli yirmi yabancı makale incelenmiş ve analiz sonuçlarında elde ettikleri bilgilere yer verilmiştir. İncelenen makaleler göz önüne alındığında bankacılık sektörünün yoğun çalışma şartları sonucunda karşılaşılan iş tatminsizliği ve tükenmişlik gibi konuların çoğu ülkede çalışmalara konu edildiği gözlemlenmiştir. Bu durum karşılaşılan bu sorunların dünyanın her yerinde var olduğu gerçeğini göstermektedir.

 

Referanslar

Aduda, J. (2011), “The Relationship Between Executive Compensation and Firm Performance in The Kenyan Banking Sector”. Journal of Accounting and Taxation, 3(6), 130-139.

Akın, F., (2002), Kalitatif Tercih Modelleri Analizi, Bursa, Ekin Kitabevi.

Akyürek, S. (2019). Kısmi En Küçük Kareler Regresyonu ve Temel Bileşenler Regresyon Yöntemlerinin İncelenmesi ve Hayvancılıkta Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van

Albayrak, A. S. (2005). “Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 1 (1), 105-126.

Altman, D. G. (1992). Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall.

Alga, E. (2017), “Örgütlerde Algılanan Liderlik Tarzlarının Çalışanların Tükenmişliğine Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 97-124.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Altunöz, U. (2018), “Sorunlu Krediler Bağlamında Türk Bankacılığında Kredi Kayıp Karşılığının Makroekonomik Değişkenlere Etkisi: Panel Data ve Zaman Serileri Analizi”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 63-82.

Arı, A., Önder, H. (2013), “Farklı Veri Yapılarında kullanılabilecek Regresyon Modelleri”, Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 28 (3): ss. 168-174

Atalay, M., (2015), “Zaman Serilerinde Yapay Sinir Ağları Ve Bulanık Mantığa Dayalı Tahmin Ve Bir Uygulama”. Doktora Tezi: İstanbul Üniversitesi.

Ayan, A. (2015), “Etik Liderlik Tarzı, Duyarsızlaşma ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (13), 137-150.

Bayarçelik, B. E., Durmaz, V. B., Gürler, N. E. (2019), “İş Stresi ve Pozitif Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. İnsan ve İnsan Dergisi, 21, 493-523.

Bircan, H. (2004), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 / 2 : 185-208

Bravo, R., Buil, I., de Chernatony, L., Martínez, E. (2017), “Brand Identity Management and Corporate Social Responsibility: An Analysis From Employees’ Perspective in The Banking Sector”. Journal of Business Economics and Management, 18(2), 241-257.

Can, M,, (2009), “İşletmelerde Zaman Serileri Analizi İle Tahmin”. Doktora Tezi: İstanbul Üniversitesi.

Castanheira, F., Chambel, J. M., (2013), “JD‐C Model to Explain Burnout in Frontline Workers: The Useful Contribution of Emotional Demands”. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 23(5), 412-423.

Ceyhan, A. A. ve Siliğ, A.(2005), “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler”. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 43-56.

Cox, R., (1983), Some Remarks on Overdispersion. Biometrika,70: ss. 269-274.

Çamoğlu, M. S.ve Akıncı, M.r (2012), “Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi”. Yönetim ve Ekonomi, 1 (9), 193-210.

Demirel, E., Atakişi, A. ve Abacıoğlu, S. (2013), “Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi: Türkiye’deki Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 59, 101-112.

Deniz, Ö. (2005), Poısson Regresyon Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1: ss. 59-72.

Dospinescu, O., Anastasiei, B., Dospinescu, N. (2019), “Key Factors Determining the Expected Benefit of Customers When Using Bank Cards: An Analysis on Millennials and Generation Z in Romania”. Symmetry, 11(12), 1449.

Dönmez, S., (2014), “Sağlamcı ARIMA Modelleri Ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi: Turizm Örneği”. Yüksek Lisans Tezi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Guo, F. ve He, S. (2019), “The Finance-Growth Nexus in China: A Metaanalysis”. Applied Economics Letters, 1-5.

Gürdoğan, A. ve Atabey, S. (2014), “Banka Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma”. Journal of Recreation and Tourism Research, 1 (2), 14-28.

Hunjra, I. A., Chani, I. M., Aslam, S., Azam, M., Rehman, ur-K. (2010), “Factors Effecting Job Satisfaction of Employees in Pakistani Banking Sector”. African Journal of Business Management, 4(10), 2157-2163.

Khattak, J. K., Khan, M. A., Haq, U. A., Arif, M., Minhas, A. A. (2011), “Occupational Stress and Burnout in Pakistan's Banking Sector”. African Journal of Business Management, 5(3), 810.

Kiseľáková, D. ve Kiseľák, A. (2013), “Analysis of Banking Business and Its Impact on Financial Stability of Economies in Euro Area”. Poish Journal of Management Studies, 8, 121-131.

Kuvaas, B. (2006), “Performance Appraisal Satisfaction and Employee Outcomes: Mediating And Moderating Roles of Work Motivation”. The International Journal of Human Resource Management, 17(3), 504-522.

Kuvat, A. (2018). Ridge Regresyonda Sağlam Parametre Bulma. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Malik, F., Omer, Abbas, Qaisar, Kiyani, M.,Talat, Malik, R., Khalil, Waheed, Aamer (2011), “Perceived Investment in Employee Development and Turnover Intention: A Social Exchange Perspective”. African Journal of Business Management, 5(5), 1904.

Meydan, H., C. (2011), “Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(2), 287‐307.

Naeem, H., Akram, A., Saif, M. I. (2009), “Service Quality and Its Impact on Customer Satisfaction: An Empirical Evidence From The Pakistani Banking Sector”. International Business & Economics Research Journal, 12 (8), 99-104.

Orhunbilge, N. (2017), Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, Nobel Akademik Yayıncılık.

Örücü, E. ve Çınar, B. (2019), “Pozitif Psikolojik Sermayenin Yenilikçi Davranış Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2) 287–299.

Özkan, K. (2009), Toprağın Tarla Kapasitesi Değişiminin Toprak Türüne Göre Temel Bileşenler Regresyon Analizi İle Modellenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Issn: 1302-7085, ss. 1-9.

Özsoy, E. (2019), “Yöneticilerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (22), 194-203.

Park, J. H., Newman, A., Zhang, Lili, Wu, C., Hooke, A. (2016), “Mentoring Functions and Turnover Intention: The Mediating Role of Perceived Organizational Support”. The International Journal of Human Resource Management, 27(11), 1173-1191.

Qiao, H., Xia, Y., Li, Y. (2016), “Perceived Employability Moderates Burnout and Depression Among Bank Employees.” Social Behavior and Personality: an international journal, 44(7), 1123-1132.

Rehman, ur R., Zhang, J., Naseem, M. A., Ahmed, I. M., Ali, R. (2020), “Board Independence and Chinese Banking Efficiency: A Moderating Role of Ownership Restructuring”. Eurasian Business Review, 1-20.

Rehman, ur Z., Muhammad, N., Sarwar, B., Raz, A. M., (2019), “Impact of Risk Management Strategies on The Credit Risk Faced by Commercial Banks of Balochistan”. Financial Innovation, 5(1), 44.

Reis, G. ve Kötüoğlu, R. (2016), “Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye Yeterliliği Davranışı”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3 (14), 101-110.

Robin, I., Salim, R., Bloch, H. (2019), “Financial Deregulation and Productivity Growth in Banking Sector: Empirical Evidence From Bangladesh”. Applied Economics, 51(47), 5104-5121.

Saeed, R. ve Iqbal, A. (2013), “Factors Affecting the Performance of Employees at Work Place in the Banking Sector of Pakistan”. Middle-East Journal of Scientific Research, 17 (9), 1200-1208.

Salami, O. S., Ajitoni, S. O., (2016), “Job Characteristics and Burnout: The Moderating Roles of Emotional Intelligence, Motivation And Pay Among Bank Employees”. International Journal of Psychology, 51(5), 375-382.

Sarıgül, H. (2015), “Bankacılık Hizmetlerine Erişimin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma”. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 1 (9): 83-102.

Shaw, D., Jason, Duffy, M., Abdulla, A. M., Singh, R. (2000), “The Moderating Role of Positive Affectivity: Empirical Evidence From Bank Employees in The United Arab Emirates”. Journal of Management, 26(1), 139-154.

Seker, E. S. (2015), “Zaman Serisi Analizi”. YBS Ansiklopedi, 4 (2): 23-31.

Solmaz, G. (2017), “Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2 (4), 1-23.

Soygür, C. İ. ve Aydın, Z. S. (2018), “Bankacılık Sektöründe Pazarlama ve Satış Yönlü Hedef Baskısının Banka Personeli Üzerindeki Etkisinin Analizi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (23), 347-371.

Süren, S., Örücü, E., İzci, Ç. (2016), “Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”. Yönetim ve Ekonomi, 1 (23), 247-262.

Tarawneh, M. (2006), “A Comparison of Financial Performance in the Banking Sector: Some Evidence from Omani Commercial Banks”. International Research Journal of Finance and Economics, 3, 101-112.

Tayfur, Ö. ve Arslan, M. (2012), “Algılanan İş Yükünün Tükenmişlik Üzerine Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracı Rolü”. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (30), 147-172.

Tekeli, S. ve Paşaoğlu, D. (2012), “Türkiye’de Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Faktörler: Eskişehir İli Kamu ve Özel Banka Örneği”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (4), 177-189.

Therneau, T. M., & Grambsch, P. M. (2000). Modelling life data: Extending the Cox model: New York: Springer.

Topcu, Y. (2008), Çiftçilerin Tarımsal Destekleme Politikalarından Faydalanma İstekliliğinde Etkili Faktörlerin Analizi: Erzurum İli Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), ss. 205–212

Turan, B. ve Haşit, G. (2017), “Beyaz Yakalı Çalışanlarda Örgütsel Sessizlik: Banka Şubesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”. Sakarya İktisat Dergisi, 3 (6), 22-36.

Uzun, U. ve Berberoğlu, M. (2018), “İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Banka Performansı Üzerine Etkisi”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 20, 51-62.

Vural, A. (2007), Aykırı Değerlerin Regresyon Modellerine Etkileri ve Sağlam Kestiriciler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/yukselt/118305/Lojistik%20regresyon%20analizi.pdf

Yayınlanmış

2022-03-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, S., & ARSLAN, S. G. . (2022). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REGRESYON VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(2). Geliş tarihi gönderen http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/18

Sayı

Bölüm

Makale Gönder