Türkiye ve İspanya’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi

Investigation of the Websites of 5-Star Hotels in Türkiye and Spain

Yazarlar

  • Süleyman ŞAHİN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İçerik analizi- Korelasyon- Web siteleri- 5 yıldızlı oteller

Özet

İnternet, işletmelere sağladığı yararların yanında nihai tüketicilere ve otel müşterilerine de önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüz işletmeleri, müşteri görüşlerini elde etme, müşteriye bilgi verme, ürün tanıtımı ve ürün satışı gibi faaliyetlerde maliyeti düşürmek amacıyla web sitelerinden yararlanmaktadır. Uzun vadeli sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için, otel işletmeleri de pazarlama faaliyetlerinde web sitelerinden yararlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki ve İspanya’daki 5 yıldızlı otellerin web sitelerini inceleyerek, web sitelerinde hangi özelliklere yer verdiklerini ve iki ülke arasında otel işletmelerinin web sitelerinde bulunan özellikler arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Otellerin sahip oldukları farklı işletme türlerinin (yatay veya yatay olmayan bütünleşme) web sitelerinde bulunan özellikler arasında ilişki olup olmadığının saptanması da çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Türkiye ve İspanya’daki 5 yıldızlı toplam 272 otel işletmesine ait web sayfalarının içerikleri incelenerek elde edilmiş ve ilişki katsayıları ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, farklı işletme türlerinin (yatay veya yatay olmayan bütünleşme) web sitelerinde bulunan özellikler arasında çoğunlukla pozitif (doğru yönlü) ilişki (%81) saptanmıştır. İki ülkedeki 5 yıldızlı otel işletmelerinin web sitelerinde bulunan özellikler arasında da çoğunlukla pozitif (doğru yönlü) ilişki (%60) olduğu belirlenmiştir

Referanslar

Adam, S., Mulye, R., Deans, R. K. ve Palihawadana, D. (2002). E-marketing in Perspective: a Three Country Comparison of Business Use of the Internet. Marketing Intelligence&Planning, 20 (4), ss.243-251.

Akgül A., Çevik O., (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset.

Aksu, A. A. ve Tarcan, E. (2002). The Internet and Five-star Hotels: a Case Study From the Antalya Region in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14(2), ss.94-97.

Aktürk, A. O., A. Delen (2020), Öğretmenlerin Teknoloji Kabul Düzeyleri ile Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 4(2), Sayfa 67-80 ISSN: 2630-581X 67

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktarroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Baloğlu, Ş. ve Pekcan Y.A. (2006). The Website Design and Internet Site Marketing Practices of Upscale and Luxury Hotels in Turkey. Tourism Management, 27, ss.171-176.

Bayram, M. ve Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), ss.347-379.

Bilgin N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Siyasal Kitapevi, Ankara.

Blaikie N.W. H., (2003). Analyzing quantitative data. Sage Publications Inc.

Bryman A., Cramer D., (2005). Quantitative data analysis with SPSS 12 and 13., Routledge.

Burke, A., (2007). Eğiticiler İçin Kişisel Gelişim Semineri

Centobelli, P. ve Ndou, V. (2019). Managing customer knowledge through the use of big data analytics in tourism research. Current Issues in Tourism, 22(15), 1862- 1882.

Daniel, W. W., (1990). Applied Nonparametric Statistics. Boston: PWS-KENT Puplishing Company

Dytham D., (2003). Choosing and using statistics: a biologist's guide. Wiley-Blackwell, 2. Baskı.

Ercan, F. (2020), Akıllı turizmde büyük veri kullanımı: Sistematik bir derleme. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(32), 5230- 5249. DOI: 10.26466/opus.780017

Iorio, C., Pandolfo, G., D’Ambrosio, A. ve Siciliano, R. (2019). Mining big data in tourism. Quality & Quantity, 54, 1655-1669. https://doi.org/10.1007/s11135-019- 00927-0.

Karagöz Y., Çatı K., Koçoğlu C. M., (2009). Ceptelefonu Ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 23.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Laurich, R. (2002). The Platinum Web: Sites Dedicated to Senior Citizens on the Internet. Collection Building, 21(4), ss.174-182.

Li, H., Hu, M. ve Li, G. (2020). Forecasting tourism demand with multisource big data. Annals of Tourism Research, 83, 102912.

Liu, X., Zou, J., Liu, L. ve Cheng, P. (2019). Research on scenic spots recommendation algorithm based on tourism big data. 4th International Conference on Mechanical, Control and Computer Engineering (ICMCCE), 25-27 October, Hohhot, Chia, 926-929.

Muth J. E. D., (2006). Basic statistics and pharmaceutical statistical applications. CRC Press Publications.

Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Oktay, E. (2003). İlişki ölçüleri. İstanbul, Aktif Yayınevi

Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi

Özdamar, K. (2003). SPSS ile Biyoistatistik. Eskişehir: Kaan Kitabevi

Öztuna D., Elhan A. H., Kurşun N., (2007). Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İlişki Katsayıları. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008, 28

Pett M. A., (1997). Nonparametric statistics for health care research. Sage Publications Inc., 2. Baskı.

Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm Pazarlamasına Internetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi. Akdeniz I.I.B.F. Dergisi, (9), ss. 248-257.

Shafiee, S., Ghatari, A. R., Hasanzadeh, A. ve Jahanyan, S. (2019). Developing a model for sustainable smart tourism destinations: A systematic review. Tourism Management Perspectives, 31, 287-300

Shang, C. ve You, F. (2019). Data analytics and machine learning for smart process manufacturing: Recent advances and perspectives in the big data era. Engineering, 5, 1010-1016

Sheskin D., (2004). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. CRC Press, 3. Baskı.

Siddiqui, N., O’Malley, A., McColl C. J. ve Birtwistle G. (2003). Retailer and Consumer Perceptions of Online Fashion Retailers Web Site Design Issues. Journal of Fashion Marketing and Management, 7 (4), ss.345-355.

Şahin, B. Ç. (2008). Pazarlama İletisim Medyası Olarak Webortamında İçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri ve Olası Çözüm Önerileri. Yönetim Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 61, Ekim

Şencan H. (2005). Güvenilirlik ve Geçerlilik. Seçkin Yayıncılık, Ankara

Vrana, V. ve Zafiropoulos, C. (2006). Tourism Agents Attitudes On Internet Adoption: An Analysis From Greece, Attitudes On Internet Adoption, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(7), ss.601-608.

Yallop, A. ve Seraphin, H. (2020). Big data and analytics in tourism and hospitality: Opportunities and risks. Journal of Tourism Futures, Ahead of Print, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-10-2019-0108.

Waite K. ve Harrison T. (2007). Internet Archaeology: Uncovering Pension Sector Web Site Evolution, Internet, Research, 17 (2), ss.180-195.

Welling R. ve White, L. (2006). Web Site Performsnce Measurement: Promise and Reality, Managing Service Quality, 16(6), ss.654-670.

Wholey J. S., Hatry H. P., Newcomer K. E., (2004). Handbook of practical program evaluation. John Wiley and Sons Publications.

www.internetworldstats.com., Erişim Tarihi:02.12.2008

https://tr.euronews.com/2021/10/11/avrupa-birligi-nde-duzenli-internet-kullan-m-oran-pandemide-yuzde-15-artt-turkiye-de-durum/ Erişim Tarihi: 04/07/2022

https://recrodigital.com/dijital-2021-raporunda-turkiye-ve-dunyada-internet-ve-sosyal-medya-kullanimi-karsilastirmasi-ocak-2021/ Erişim Tarihi: 04/07/2022).

https://dijilopedi.com/2021-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri-/ Erişim Tarihi: 04/07/2022

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAHİN, S. (2022). Türkiye ve İspanya’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin İncelenmesi: Investigation of the Websites of 5-Star Hotels in Türkiye and Spain. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 78–103. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/24