Girişimcilerin Sektör ve Girişim Türü Tercihlerinin Hayatta Kalma Oranlarına Etkisi: İkincil Veriler Işığında Değerlendirme

Yazarlar

  • Ayhan TERZİBAŞ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Girişim- Girişimlerde Hayatta Kalma- Girişimci Tercihi- Ticari Girişim Türleri

Özet

Bu çalışmada temel amaç, Türkiye’deki girişimcilerin girişimde bulunacağı sektör ve hukuki yapısına göre girişim türü ile ilgili tercihlerinin, kurduğu girişimin hayatta kalma oranını ne yönde etkileyeceği ile ilgili değerlendirme yapmaktır. Bununla birlikte yeni girişimler için bir veri kaynağı oluşturmak ve kurulacak girişimlerle ilgili öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Araştırmada tanımlayıcı ve açıklayıcı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak, doküman/kayıt incelemesi yapılmıştır. Çalışmada evrenin tamamını kapsayan Türkiye’de yayınlanan verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için, 2016 ile 2022 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı resmi veriler kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre 2016-2022 yılları arasında girişimlerin hayatta kalma oranın en yüksek olduğu sektör diğer hizmet faaliyetleri sektörü, en düşük olduğu sektör ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüdür. Ayrıca bulgulara göre kurulan-kapanan girişim oranı en düşük olan tür limited şirketidir. Girişimcilerin kuracağı yeni girişimlerde sektör seçiminde doğru tercih yapmaları, girişimlerinin hayatta kalma oranlarını arttıracaktır. Ayrıca girişimcilerin yeni girişimleri için seçecekleri girişim türü de hayatta kalma oranlarını etkileyecektir.

Referanslar

Agarwal, R., & Audretsch, D. B. (2001). Does entry size matter? The impact of the life cycle and technology on firm survival. The Journal of Industrial Economics, 49(1), 21-43. https://doi.org/10.1111/1467-6451.00136

Alvarez, C., Urbano, D., Coduras, A. & Ruiz‐Navarro, J. (2011). Environmental conditions and entrepreneurial activity: a regional comparison in Spain, Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(1), 120-140. https://doi.org/10.1108/14626001111106460

Audretsch, D. B. (1991). New-firm survival and the technological regime. The review of Economics and Statistics, 441-450. Erişim Adresi: https://www.jstor.org/stable/pdf/2109568.pdf

Audretsch, D. B., & Mahmood, T. (1995). New firm survival: new results using a hazard function. The review of economics and statistics, 97-103. Erişim Adresi: https://www.jstor.org/stable/pdf/2109995.pdf

Audretsch, D. B. & Thurik, A. R. (Eds.). (1999). Innovation, industry evolution and employment. Cambridge University Press. Erişim Adresi: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/85537/1/99068.pdf

Battal, A., & Erdoğmuş, N. (2011). Hukuki yolun yolsuzluğa alet edilmesine örnek: Sorumluluktan kaçmak için sermaye şirketi kurmayı tercih etmek. İş Ahlakı Dergisi, 4(1), 7-18. Erişim Adresi: https://isahlakidergisi.com/content/6-sayilar/7-4-cilt-1-sayi/m0034/battal.pdf

Caliendo, M., Fossen, F., & Kritikos, A. (2010). The impact of risk attitudes on entrepreneurial survival. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 45-63. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.02.012

Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J. ve Woo, C. Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. Journal of business venturing, 9(5), 371-395. https://doi.org/10.1016/0883-9026(94)90013-2

Çubukçu, M. (2023). Asırlık işletmelerin uzun ömürlüğüne dair bir araştırma. International Journal of Management and Administration, 7 (13) , 1-20 . DOI: 10.29064/ijma.1149867

Eurostat (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the European Community.

Eurostat Methodologies and Working papers. Luxembourg: European Commission. Erişim Adresi: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF

Fayganoğlu, P. (2019). Örtük bilgi ve örtük bilgi paylaşımının örgütler için yenilikçilik ve hayatta kalma açısından önemi. Journal of International Social Research, 12(63), 1068-1074 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3298

Ghalayini, A.M. & Noble, J.S. (1996). The Changing Basis of Performance Measurement, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 16 (8), 63-80. https://doi.org/10.1108/01443579610125787

Globerman, S., Shapiro, D., & Vining, A. (2005). Clusters and intercluster spillovers: their influence on the growth and survival of Canadian information technology firms. Industrial and Corporate Change, 14 (1), 27-60. https://doi.org/10.1093/icc/dth043

Honig, B. (1998). What determines success? Examining the human, financial, and social capital of jamaican microentrepreneurs. Journal of business venturing, 13(5), 371-394. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00036-0

Holtz-Eakin, D., Joulfaian, D., & Rosen, H. S. (1994). Sticking it out: Entrepreneurial survival and liquidity constraints. Journal of Political economy, 102(1), 53-75. https://doi.org/10.1086/261921

Huggins, R., Prokop, D., & Thompson, P. (2017). Entrepreneurship and the determinants of firm survival within regions: human capital, growth motivation and locational conditions. Entrepreneurship & Regional Development, 29(3-4), 357-389. https://doi.org/10.1080/08985626.2016.1271830

Mata, J., Portugal, P., & Guimaraes, P. (1995). The survival of new plants: Start-up conditions and post-entry evolution. International Journal of Industrial Organization, 13(4), 459-481. https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00500-5

Özdevecioğlu, M. & Karaca, M. (2015). Girişimcilik ve Girişimci Kişilik Kavram ve Uygulama. Konya: Eğitim Kitabevi.

Perani, G., & Cirillo, V. (2015). Matching industry classifications. A method for converting Nace Rev. 2 to Nace Rev. 1. WP-EMS Working Papers Series in Economics, Mathematics and Statistics.

Perren, L. (2000). Factors in the growth of micro‐enterprises (part 2): exploring the implications, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 7 No. 1, pp. 58-68. https://doi.org/10.1108/EUM0000000006805

Schnabl, E., & Zenker, A. (2013). Statistical classification of knowledge-intensive business services (KIBS) with NACE Rev. 2 (Vol. 25). Karlsruhe: Fraunhofer ISI.

Stivers, B. P., Covin, T. J., Hall, N. G., & Smalt, S. W. (1998). How nonfinancial performance measures are used. strategic finance, 79(8), 44. Erişim Adresi: https://www.proquest.com/docview/229751491?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true

Sungur, O. (2014). İşletme kuluçkalarında firmalar arası ağbağlaşma faaliyetlerinin yeni kurulan firmaların hayatta kalabilirliği üzerine etkisi. Ege Academic Review, 14(2). Erişim Adresi: https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=74fe3f04-e679-473b-b829-7cec53da8bb5%40redis

Terzibaş, A., Kavcar, B., & Mutlu, H. T. (2023) İşletme Başarısında Girişimcinin Bireysel Kaynakları. İksad Yayınevi. Erişim Adresi: https://iksadyayinevi.com/wp-content/uploads/2023/03/ISLETME-BASARISINDA-GIRISIMCININ-BIREYSEL-KAYNAKLARI.pdf

Ticaret Bakanlığı, (2023). Ticari işletmeler, ticaret şirketleri ve ticaret sicili uygulamaları hakkında bilgiler. Erişim Adresi: https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/sirketler/sirket-bilgiler Erişim tarihi: 21.05.2023

TOBB, (2023). Kurulan, Kapanan Şirket İstatistikleri. Erişim Adresi: https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php Erişim Tarihi: 10.04.2023

TÜİK, (2023). Türkiye Geneli NACE Rev. 2 Sektör Bazında Toplam Girişim Sayıları. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=145&locale=tr Erişim tarihi: 20.05.2023

Vedula, S., & Kim, P. H. (2019). Gimme shelter or fade away: The impact of regional entrepreneurial ecosystem quality on venture survival. Industrial and Corporate Change, 28(4), 827-854. https://doi.org/10.1093/icc/dtz032

Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy of management review, 11(4), 801-814. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283976

İndir

Yayınlanmış

2023-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

TERZİBAŞ, A. (2023). Girişimcilerin Sektör ve Girişim Türü Tercihlerinin Hayatta Kalma Oranlarına Etkisi: İkincil Veriler Işığında Değerlendirme. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 55–76. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/60