AHP-VIKOR Hi̇bri̇t Yöntemi̇ İle Mobi̇lya Endüstri̇si̇nde En Uygun Tedari̇kçi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇

Yazarlar

  • Hakan Murat ARSLAN düzce üniversitesi
  • Sedef YAMAN

Anahtar Kelimeler:

AHP ve VIKOR Yöntemleri- Mobilya Sektörü- Tedarikçi Problemleri

Özet

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için en önemli unsurların başında uygun tedarikçi seçimi gelmektedir. Şirketin şartlarına en uygun tedarikçinin seçilmesiyle; şirketin satın alma maliyetlerinde azalma, rekabet gücünde ve müşteri memnuniyetinde yükselme meydana gelecektir. Bu çalışmada, optimum tedarikçi seçimi sorunu bir karar problemi olarak ele alınmıştır. Değerlendirmeler AHP-VIKOR hibrit yaklaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan beş kriter AHP yöntemi ile değerlendirilmiş ve ağırlıkları belirlenmiştir. Alternatiflerin öncelik sıralaması ise VIKOR yöntemi ile tespit edilmiştir. Problemin modeli AHP hiyerarşik yapısı dikkate alınarak oluşturulmuş ve Microsoft Excell programı kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; ilgili mobilya sektöründe en uygun tedarikçilerin öncelik sıralaması A2, A1 ve A4 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları ilgili mobilya işletmesinin yetkililerine aktarılmıştır.

Referanslar

Altay, B., & Gürpınar, K. (2008). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1), 257-274.

Candan, G., & Yazgan, H. R. (2015). Tedarik Zincirinde Hammadde Tedarikçisi Seçimi Problemi: Bir Uygulama. Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 43-52.

Cristóbal, J.R.S. (2012). Contractor Selection Using Multi-criteria Decision-Making Methods, Journal Of Construction Engineering and Management, 138(6), 751-758.

Demirel, N.Ç. ve Yücenur, G.N. (2011). The Cruise Port Place Selection Problem with Extended VIKOR and ANP Methodologies under Fuzzy Environment. World Congress on Engineering, International Association of Engineers, 6 July – 8 July 2011. London, 1128- 1133.

Ecer, F., ve Küçük, O. (2008). Tedarikçi seçiminde analitik hiyerarşi yöntemi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 355-369.

Ekinci, Ş., Çatı., K. ve Savaşkan, A. G. (2011) Türkiye’de Tedarikçi Seçimi İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizle İncelenmesi. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14.

Gökalp, B., ve Soylu, B. (2012). Tedarikçinin Süreçlerini İyileştirme Amaçlı Tedarikçi Seçim Problemi. Journal of Industrial Engineering (Turkish Chamber of Mechanical Engineers), 23(1).

Güner, H. (2005). Bulanık AHP ve bir işletme için tedarikçi seçimi problemine uygulanması (Master's Thesis, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Kapar, K. (2013). Bir üretim işletmesinde analitik hiyerarşi süreci ile tedarikçi seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 197-231.

Opricovic, S.; Tzeng, G. H. 2007. Extended VIKOR Method in Comparison with Outranking Methods, European Journal of Operational Research 178(2): 514–529.

Özçakar, N., & Demir, H. (2011). Bulanık Topsis Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 22(69), 25-44.

Özdemir, A. (2010). Ürün Grupları Temelinde Tedarikçi Seçim Probleminin Ele Alınması ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Çözümlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 55-84.

Seçme, N. Y., ve Özdemir, A. İ. (2008). Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 175-191.

Şahin, Y., ve Supçiller, A. (2015). Tedarikçi seçimi için bir karar destek sistemi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(2), 91-104.

Şenyiğit, E. (2009) Mobilya Endüstrisinde Aşamalar Arasında Fire Bulunan Çok Aşamalı Tedarik Zinciri Ağının Optimizasyonu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 25(1), 168-182.

Tayyar, N. ve Arslan, P. (2013). Hazır Giyim Sektöründe En İyi Fason İşletme Seçimi İçin AHP ve Vikor Yöntemlerinin Kullanılması, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 340-358.

Tekez, E., & Bark, N. (2016). Mobilya sektöründe bulanık TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(1), 55-63.

Yangınlar, G. (2018). Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Önemi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(8), 236-250.

Yayınlanmış

2022-01-01 — 2021-07-30 tarihinde güncellendi

Nasıl Atıf Yapılır

ARSLAN, H. M., & YAMAN, S. . (2021). AHP-VIKOR Hi̇bri̇t Yöntemi̇ İle Mobi̇lya Endüstri̇si̇nde En Uygun Tedari̇kçi̇ni̇n Beli̇rlenmesi̇. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/13