ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERE DUYDUKLARI GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Semih CEYHAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  • Vedat DEĞİRMENCİ

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel güven- Örgütsel adalet- Dağıtım adaleti- Etkileşim adaleti

Özet

Bu araştırma, örgütsel adaletin çalışanların yöneticilere duydukları güven üzerine etkisini ölçmek amacı ile gerçekleştiriliştir. Örgütsel adalet üç alt boyutu olan biçimsel prosedürler, dağıtım adaleti ve etkileşim adaletinin yönetici güvenine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, mobilya ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki firmanın idari, pazarlama ve Ar-Ge birimleri yöneticilerinden ve çalışanlarından toplam 92 kişiye anket uygulanmıştır. Analiz neticesinde etkileşim adaleti alt boyutunun güven üzerine anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, katılımcıların biçimsel prosedürler, dağıtım adaleti, etkileşim adaleti ve güven alt gruplarına yönelik sorulara verdikleri cevaplarda, yaş, medeni hal, çalışılan pozisyon ve eğitim düzeyleri açısından anlamlı farklılıklara ulaşıldığı görülmüştür.

Referanslar

Acar, P. (2013). Örgütsel Öğrenme, Vatandaşlık ve Adalet. Örgütsel Davranış (içinde), (Ed.). Ayşe Çiğdem Kırel ve Ozan Ağlargöz, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. in L. Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 2, pp. 267-299). New York: Academic Press

Asunakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 1-13.

Asunakutlu, T. (2006). Çalışanlar ile yöneticiler arasında güven duygusunun araştırılması: Turizm sektöründe bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(4), 16-33

Bachmann, R., (2003). Trust and Power as Means of Co-ordinating the Internal Relations of the Organization - A Conceptual Framework

B. Nooteboom, F. Six (Ed.), Trust Process in Organizations: Emprical Studies of Determinants and The Process of Trust Development inside (s.58-73). Cheltenham: E. Elgar Publishing

Baldwin, S. (2006), Organisational Justice, Institute for Employment Studies, Brighton, UK.

Bayramlik, H., Batir, F., & Bulut, H. (2015). Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Ankara İlinde CNC Operatörü İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 50(2), 16-29.

Bies, R. J., & Moag, J. F. (1986). Interactional Justice: Communication Criteria Of Fairness. in R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & M. H.

Bazerman (Eds.), Research on Negotiations in Organizations (Vol. 1, pp. 43-55). Greenwich, CT: JAI Press.

Bilsel, M.A. (2013). Örgütsel Adalet Algısının Banka Çalışanlarının Performans ve Motivasyonlarına Etkisi: Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ceyhan, S., Dogan, I. C., Yildiz, M., & Barca, M. (2018). Boundary conditions for the emergence of relational trust among exporters and importers. Review of International Business and Strategy. 28 (3/4), 358-372

Cohen-Charash, Y. and Spector, P.E. (2001). The role of justice in organizations: a Meta-analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.

Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H. and Ng, K.Y. (2001). Justice at the millennium: a Meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.

Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice. Academy of management perspectives, 21(4), 34-48.

Dilek, H. (2005) Liderlik Tarzlarının ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durak, İ. (2020). Yöneylem dersine yönelik tutumun istatistiksel analizi: Düzce Üniversitesi Örneği, Turkish Studies - Social, 15(2), 173-184.

Ekmekcioglu, E. B., & Aydogan, E. (2019). A moderated mediation model of the relationship between organizational justice and turnover intention. International Journal of Organizational Analysis.

Ergin, C. (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Academyplus Yayınevi.

Greenberg, J. (1986). Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Journal of Applied Psychology, 71(2), 340-342

Greenberg, J. (1994). Using socially fair treatment to promote acceptance of a work site smoking ban. Journal of Applied psychology, 79(2), 288.

Hassan, M. (2011). Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İşbaşı, J. (2000) Çalışanların Yöneticilere Duydukları Güven Ve Örgütsel Adalete İlişkin Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Oluşumundaki Rolü: Bir Turizm Örgütünde Uygulana, Yüksel Lisans Tezi, Antalya

İşcan, Ö. F. (2005). Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Syasetin Örgütsel Adalet Algisina Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(01), 149-171.

James, K. (1993). The Social Context of Organizational Justice: Cultural, Intergroup and Structural Effects on Justice Behaviors and Perceptions. in: Cropanzano, R. (Ed.), Justice in the Workplace: Approaching Fairness in Human Resource Management. Erlbaum, Hillsdale, NJ, pp. 21–50.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Karaeminoğulları, A. (2006). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları İle Sergiledikleri Üretkenliğe Aykırı Davranışlar Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Korkmaz, İ. (2013). Sosyal Öğrenme Kuramı. Eğitim Psikolojisi(içinde), (Ed.). Binnur Yeşilyaprak, Ankara: Pegem Akademi.

Köksal, O. (2012). Sosyal Değişim Çerçevesinde Güven ve Algılanan Aidiyet Durumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, (21).

Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2010). Örgütsel davranış (4. baskı). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Özmen, O. N., Arbak, Y., & Özer, P. S. (2007). Adalete verilen degerin adalet algilari uzerindeki etkisinin sorgulanmasina iliskin bir arastirma. Ege Academic Review, 7(1), 19-35.

Sakallı, S. Ö. (2015). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü ve Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sökmen, A. (2019). Etik Liderlik, Örgütsel Güven, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Hastane İşletmesinde Araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 917-934.

Sökmen, A., Kenek, G., & Ekmekçioğlu, E. B. (2017). Etkileşimsel adalet ve duygusal bağlılık ilişkisi: Algılanan örgütsel desteğin düzenleyici rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 196-214.

Taşkıran, E. (2010). Liderlik Tarzının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Rolü ve Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkmenoğlu, M. A., Çiçek, B. ve Uludağ, G. (2021) Örgütsel Güven ve Paternalist Liderlik Örgütsel Özdeşleşmeye Öncülük Eder mi? Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 1915-1935

Uysal, H. T. (2011). Kooperatiflerde örgütsel güvenin ortakların gelecekte beklediği performansa etkisi: Konut yapı kooperatiflerine yönelik bir araştırma. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 46(2), 25-49.

Wasti, S. A., Tan, H. H., & Erdil, S. E. (2011). Antecedents of trust across foci: A comparative study of Turkey and China. Management and Organization Review, 7(2), 279-302.

Wasti, S. A., Tan, H. H., Brower, H. H., & Önder, Ç. (2007). Cross-cultural measurement of supervisor trustworthiness: An assessment of measurement invariance across three cultures. The Leadership Quarterly, 18(5), 477-489.

Yeniçeri, Ö., Demirel, Y., & Seçkin, Z. (2009). Örgütsel adalet ile duygusal tükenmişlik arasındaki ilişki: İmalat sanayi çalışanları üzerine bir araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(1), 83-99.

Yayınlanmış

2021-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

CEYHAN, S., & DEĞİRMENCİ, V. (2021). ÖRGÜTSEL ADALETİN ÇALIŞANLARIN YÖNETİCİLERE DUYDUKLARI GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ . Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/10

Sayı

Bölüm

Makale Gönder