Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://sobinarder.com/index.php/sbd <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> ismail DURAK tr-TR Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2792-0658 <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Telif hakkı hakkında </span></span></p> Sosyal Politikalar Bağlamında Yoksulluk Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/68 <p>Sosyal politikalar ve yoksulluk alanındaki akademik araştırmaların bibliyometrik analizini sunmayı ve literatürdeki eğilimleri, etkili yazarları, önemli araştırma konularını ve zaman içindeki gelişimleri sistematik olarak değerlendirmeyi amaçlayan bu makalede; yoksulluk konusundaki araştırmalarda bibliyometri yönteminin sağladığı değerli görüşler ve gelecekteki çalışmalar ile politika oluşturma süreçlerine yönelik ipuçları tartışılacaktır. Bibliyometrik çalışma, makalenin odak noktalarını ve önemli vurgularını okuyucuya sunarak çalışmanın içeriği hakkında genel bir fikir vermesi bakımından kıymetli bir yöntem sunmaktadır. Çalışmanın amacı “sosyal politika” ve “yoksulluk” ile ilişkili alanyazında mevcut olan ana temaları belirlemek ve “sosyal politika” alanında “yoksulluk” kavrama yönelik gelecek araştırma yönelimlerine katkı sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanında yer alan 399 adet araştırma makalesi kapsama dahil edilmiştir. Bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan çalışma için R yazılımları kullanılmıştır. Çalışma kapsamında “sosyal politika” alanında “yoksulluk” konulu makalelerin güncel olarak ele alındığı 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar WoS tabanında taranan 5 yıllık İngilizce dilindeki verilerin kıyaslamalı bulgularına yer verilmiştir. Yapılan analizde en çok atıf alan araştırma makalesinin AB sosyal politikasında yeni yönetim düzenlemeleri ve politika yönelimleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Sosyal politika ve yoksulluk konusunu birlikte en çok ele alan derginin Wiley yayımcılık tarafından çıkartılan “Social Policy &amp; Administration” olduğu görülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda sosyal politika ve yoksulluk ilişkili üretilen bilimsel yayınların çeşitlilik ve etkileşim açısında giderek artış gösterdiği ortaya çıkmıştır.</p> Mustafa KULLUK Nurbanu UZUNOĞLU ANAR Abdulkadir DEVELİ Telif Hakkı (c) 2024 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-12-31 2023-12-31 3 2 132 151 Decrypting the Journal Selection Criteria of Academicians with F-LMAW Method https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/67 <p>Dergiler bilgi paylaşımı, akademik söylemi şekillendirme ve itibar oluşturma platformlarıdır. Akademisyenler için yayınlarının nerede yayınlanacağına ilişkin karar, araştırmanın etkisini ve erişimini büyük ölçüde etkiler. Dergi seçim kriterlerinin değerlendirilmesi, araştırmalarını yayınlamayı hedefleyen akademisyenler için kritik öneme sahiptir. Bu araştırma aracılığıyla akademisyenlere değerli bilgiler sağlamayı ve kendi disiplinlerindeki araştırma katkılarının görünürlüğünü, güvenilirliğini ve etkisini en iyi şekilde artıran dergileri seçerken onları bilinçli kararlara yönlendirmeyi amaçlamaktadır. İncelenen ana kriterler arasında derginin itibarı ve etkisi, araştırma kapsamına uygunluğu, hakem değerlendirme süreçleri, açık erişim modelleri aracılığıyla erişilebilirlik, etik standartlar, veri tabanlarında indekslenme, yayın maliyetleri, yayın kurulu uzmanlığı ve yayın sonrası destek yer almaktadır. Bu çalışma, kriterleri ayrıntılı olarak inceleyerek, araştırmacıların bilimsel yayıncılığın karmaşık ortamında gezinirken karşılaştıkları öncelikler ve zorluklara ilişkin incelikli bir anlayış sağlamaktadır. Akademisyenlerin dergi seçim kriterlerinin ağırlıklarının bilimsel hesaplamasını geliştirmek için Bulanık Logaritma Toplama Ağırlıkları Metodolojisi (LMAW) modeli kullanıldı. Araştırma, akademisyenler için dergi seçiminde en önemli ağırlığı kapsam ve uygunluk kriterlerinin oluşturduğunu göstermektedir.</p> Gülay DEMİR Rahim ARSLAN Telif Hakkı (c) 2024 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-12-31 2023-12-31 3 2 90 98 Van İlinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Sürecine Yönelik Görüş ve Beklentileri https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/66 <p>Bu çalışmanın amacı, Van ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının e- dönüşüm sürecine yönelik görüş ve beklentilerinin cinsiyet ve mesleki deneyim bakımından farklılık olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla hazırlanan anket formları Van ilinde faaliyet gösteren 153 tane muhasebe meslek mensubuna yüz yüze uygulanmış ve anketlerden alınan veriler istatiksel analiz programı SPSS’e (Statistical Package for the Social Sciences) yüklenmiş, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testileri uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen test sonuçlarına göre, Muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüme yönelik bilgi düzeylerinin ölçülmesi açısından Manny Whitney U testi analiz sonuçlarında cinsiyet açısından kadın ve erkek muhasebe mensupları arasında anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Mesleki deneyim açısından Kruskal Wallis testinden yararlanılmış ve mesleki deneyim açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Ayrıca Muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşümün faydalılığı hakkındaki görüşleri açısından Manny Whitney U testi analiz sonuçlarında cinsiyet açısından kadın ve erkek muhasebe mensupları arasında anlamlı farklılık tespit edilirken;&nbsp; Mesleki deneyim açısından Kruskal Wallis testinden yararlanılmış ve mesleki deneyim açısından istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur.</p> Erdal DEMİR Yüksel AYDIN Hüdaverdi BİRCAN Telif Hakkı (c) 2024 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-12-31 2023-12-31 3 2 115 131