Aydın, A. “Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon Ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 3, sy 1, Temmuz 2023, ss. 1-22, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52.