MUTLU, H. T., A. EŞ, ve M. ÇEÇAN. “Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University”. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, c. 2, sy 1, Temmuz 2022, ss. 20-41, https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26.