Aydın, A. (2023) “Türkiye Ekonomisi için 1980 Sonrasında Enflasyon ve Büyümenin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: ARDL Yaklaşımı: The Effects of Inflation and Growth on Unemployment for the Turkish Economy After 1980: The ARDL Approach”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 3(1), ss. 1–22. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/52 (Erişim: 17 Haziran 2024).