DEMİR, G. (2022) “Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Bulanık LMAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Evaluation of the Global Multidimensional Poverty Index by Fuzzy LMAW Method”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), ss. 67–77. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/27 (Erişim: 22 Eylül 2023).