MUTLU, H. T., EŞ, A. ve ÇEÇAN, M. (2022) “Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University”, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), ss. 20–41. Erişim adresi: https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26 (Erişim: 18 Temmuz 2024).