MUTLU, H. T., EŞ, A., & ÇEÇAN, M. (2022). Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği: The Effect of the Sense of Belonging to the University on the Quality of University Life: The Case of Bolu Abant Izzet Baysal University. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 20–41. Geliş tarihi gönderen https://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26