Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p> </p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> tr-TR <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Telif hakkı hakkında </span></span></span></p> sobinardereditor@gmail.com (İsmail DURAK) sobinardereditor@gmail.com (İsmail DURAK) Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 YANILTICI YEŞİL REKLAM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/15 <p>Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin yanıltıcı yeşil reklam uygulamalarını algılama düzeylerini ölçmeye yönelik beşli Likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Hazırlanan çalışma, nicel araştırma yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Geliştirilmesi planlanan ölçek için alanyazın taraması sonrasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 12 maddelik ölçek formu Düzce ili evreninde 404 katılımcıya uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS ve AMOS programlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri, ölçeğin yapı geçerliliğinin kontrolünde; Cronbach alpha iç tutarlılık katsayı analizi ise ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,93 olarak hesaplanmış toplam varyansın %51’ini açıkladığı belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda oluşturulan 12 maddelik ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür.&nbsp; Daha sonra yapısal eşitlik modellemesi yardımıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, elde edilen uyum indisi değerlerinin iyi uyum gösterdikleri belirlenerek model uyumunun sağlandığı görülmüştür.&nbsp; Yapı geçerliliği sağlanan ölçeğin güvenirlik düzeyini ölçmek amacıyla yapılan analizde Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.914 olarak elde edilmiştir. &nbsp;Sonuç olarak geliştirilen yanıltıcı yeşil reklam uygulamaları ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu görülmüştür.</p> Yusuf ÖCEL- Hakan Tahiri MUTLU Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/15 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0300 DEMİRYOLU TREN İŞLETMELERİNDE GÖREV YAPAN MAKİNİSTLERİN İŞ YÜKÜ ALGILARININ İNCELENMESİ http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/20 <p>Çalışma hayatının ana unsurlarından olan iş yükü, yönetici tarafından verilmiş olan bir işin çalışan tarafından belli bir süre ve kalitede yerine getirilmesi gereken miktarı olarak tanımlanmaktadır. Yönetici tarafından verilen işin zorluk derecesi ve çalışanın iş kapasitesi, kişinin iş yükü algısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Demiryolu Tren İşletmelerinde görev yapan makinistlerin iş yükü algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Demiryolu Tren İşletmelerinde görev yapan 449 tren makinisti oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Keleş Ay (2010) tarafından geliştirilen “İş Yükü Algısı Ölçeği” makinistlere uyarlanarak kullanılmıştır. Söz konusu ölçek tek boyut altında toplanan 9 maddeden oluşan 5’li Likert tipinde bir ölçektir. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız örnekler t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA sonucunda ortalaması farklılık gösteren grupların tespitinde ise Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, işçi statüsünde çalışan makinistlerin iş yükü algılarının memur statüsünde çalışan makinistlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda eşi çalışan makinistlerin eşi çalışmayan makinistlere göre ve çocuk sahibi olan makinistlerin çocuk sahibi olmayan makinistlere göre iş yükü algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer bulguya göre, eğitim düzeyi daha yüksek olan ve lisans mezunu olan makinistlerin iş yükü algıları ön lisans mezunu olan makinistlere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Makinistlerin iş yükü algılarının medeni durumlarına ve meslekteki çalışma sürelerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Sait BARDAKÇI- Raşit Ağzıtemiz Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/20 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0300 ÇALIŞANLARIN NOMOFOBİ, YAŞAM DOYUMU VE İŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/17 <p>Bu araştırmada Düzce Üniversitesi idari personelinin nomofobi, yaşam doyumu ve iş performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bununla beraber bu değişkenlerin çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında idari personele nomofobi, iş performansı, yaşam doyumu ölçeği ile birlikte demografik değişkenlerin oluşturduğu bir anket uygulanmıştır. Anket verileri tesadüfi örnekleme yöntemi ile yüz yüze toplanmıştır. Bu bağlamda elde edilen verilerden uygun olan 256’ sı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma kapsamında verileri analiz etmek ve hipotezleri test etmek amacıyla frekans, faktör, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Bunlarla beraber farklılık testlerinden olarak t testi, ANOVA ve ANCOVA analizi uygulanmıştır. Uygulanan analizler sonucunda nomofobi alt boyutlarının yaşam doyumu ve iş performansı ile herhangi bir ilişkisi olmadığı, yaşam doyumu ve iş performansı arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte yapılan ANCOVA analizi sonucu bireylerin yaşam doyumlarının yaş ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. &nbsp;</p> Gözde Nur KIYAK- Mehmet ORHAN Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/17 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0300 ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/19 <p><strong>Öz</strong></p> <p>Bu araştırmada anlık satın alma davranışının sosyal medya kullanımı, FoMO ve çeşitli sosyo-demografik değişkenlerle arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma Düzce ilinde yaşayan 18 yaş üstü bireyler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında anlık satın alma davranışı, sosyal medya kullanımı ve FoMO ölçeklerinin yanı sıra çeşitli sosyo-demografik değişkenler kullanılarak anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Veriler COVID-19 pandemi sürecinin devam etmesinden dolayı kolayda örnekleme yöntemiyle online olarak sosyal medya araçları yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında, 420 anket verisi toplanmış ve değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Elde edilen verileri analiz etmek amacıyla frekans, faktör, güvenilirlik, korelasyon, çoklu regresyon, t testi, ANOVA ve ANCOVA testleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda, anlık satın alma davranışının araştırmada kullanılan değişkenlerle belli bir düzeyde ilişkili olduğu ve bunların bir kısmından etkilendiği saptanmıştır. Ayrıca, anlık satın alma davranışı ortalamalarının bireylerin mesleğine göre farklılık göstermemesine rağmen sosyal medya, FoMO ve meslek değişkenlerinin etkileşiminden etkilendiği sonucu elde edilmiştir.</p> <p><strong>Anahtar Kelimeler: </strong>Anlık Satın Alma Davranışı, Sosyal Medya Kullanımı, FoMO</p> Esra Küçüközcan- ismail Durak Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/19 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0300 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REGRESYON VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/18 <p>Çalışmada bankacılık sektörünü ele alan ve verileri regresyon ve zaman serileri analizi kullanarak analiz eden makaleleri incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2000-2020 yılları arasında yazılmış, yirmi yerli yirmi yabancı makale incelenmiş ve analiz sonuçlarında elde ettikleri bilgilere yer verilmiştir. İncelenen makaleler göz önüne alındığında bankacılık sektörünün yoğun çalışma şartları sonucunda karşılaşılan iş tatminsizliği ve tükenmişlik gibi konuların çoğu ülkede çalışmalara konu edildiği gözlemlenmiştir. Bu durum karşılaşılan bu sorunların dünyanın her yerinde var olduğu gerçeğini göstermektedir.</p> <p>&nbsp;</p> Süleyman Şahin- Sare Gizem ARSLAN Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/18 Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 +0300