Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi http://sobinarder.com/index.php/sbd <p><strong>Yayımcı:</strong> İsmail DURAK</p> <p> </p> <p>Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi istatistiksel, matematiksel, ekonometrik tekniklerle ilgili ve bunların işletme, finans, iktisat ve eğitim alanları başta olmak üzere sosyal bilimler dünyasındaki olası uygulamaları üzerine araştırma yapan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi yayın için herhangi bir ücret talep etmemektedir.<br />Dergi her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayın yapmaktadır.</p> <p><strong>e-ISSN:</strong> <span style="font-size: 0.875rem;">2792-0658</span></p> ismail DURAK tr-TR Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2792-0658 <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Telif hakkı hakkında </span></span></span></p> Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Bulanık LMAW Yöntemi İle Değerlendirilmesi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/27 <p>Yoksullukla mücadele etmede başarılı olmak için yoksulluğun iyi şekilde tanımlanmış olması, yoksulluk ölçüm kriterlerinin iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda, yoksulluk sadece gelir yetersizliği olarak tanımlanmamakta, yoksulluk çok boyutlu bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk göstergeleri üzerine yapılan bu güncel araştırmalarda ise tüm boyutlar eşit öneme sahip olarak ele alınmaktadır. Halbuki yoksulluğu oluşturan boyutların bu problem üzerine etkileri eşit şekilde değildir. Bu çalışmada yoksulluk kavramını oluşturan boyutların önem düzeyleri uzman görüşleriyle hesaplanmıştır. Ağırlıkların bilimsel hesaplamasını geliştirmek için Bulanık LMAW modeli kullanılmıştır. Çok boyutlu yoksulluk endeksinin sağlık, eğitim ve yaşam standardı üç boyutu ve onlara ait göstergelerinin ağırlığı, ilgili uzmanlar üzerinde yapılan görüşmeye dayanarak hesaplanmıştır. Araştırma, yaşam standardı boyutunun ve onun temel göstergelerinden olan içme suyunun büyük ağırlığı oluşturduğunu göstermektedir. Bu ağırlık düzeyleri kullanılarak yoksulluk göstergeleri üzerine yapılan çalışmalarda boyutlar ağırlıklandırılabilecek, çözüm önerileri daha etkili olacaktır.</p> <p>Yoksullukla mücadele etmede başarılı olmak için yoksulluğun iyi şekilde tanımlanmış olması, yoksulluk ölçüm kriterlerinin iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda, yoksulluk sadece gelir yetersizliği olarak tanımlanmamakta, yoksulluk çok boyutlu bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk göstergeleri üzerine yapılan bu güncel araştırmalarda ise tüm boyutlar eşit öneme sahip olarak ele alınmaktadır. Halbuki yoksulluğu oluşturan boyutların bu problem üzerine etkileri eşit şekilde değildir. Bu çalışmada yoksulluk kavramını oluşturan boyutların önem düzeyleri uzman görüşleriyle hesaplanmıştır. Ağırlıkların bilimsel hesaplamasını geliştirmek için Bulanık LMAW modeli kullanılmıştır. Çok boyutlu yoksulluk endeksinin sağlık, eğitim ve yaşam standardı üç boyutu ve onlara ait göstergelerinin ağırlığı, ilgili uzmanlar üzerinde yapılan görüşmeye dayanarak hesaplanmıştır. Araştırma, yaşam standardı boyutunun ve onun temel göstergelerinden olan içme suyunun büyük ağırlığı oluşturduğunu göstermektedir. Bu ağırlık düzeyleri kullanılarak yoksulluk göstergeleri üzerine yapılan çalışmalarda boyutlar ağırlıklandırılabilecek, çözüm önerileri daha etkili olacaktır.</p> Gülay DEMİR Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2022-07-31 2022-07-31 2 1 67 77 Üniversiteye Olan Aidiyet Duygusunun Üniversite Yaşam Kalitesine Olan Etkisi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/26 <p>Bu çalışmanın amacı üniversiteye aidiyet duygusunun üniversite yaşam kalitesi üzerindeki etkisini incelemek ve aralarındaki ilişkiye bakmaktır. Bununla birlikte üniversiteye aidiyet duygusu ve üniversite yaşam kalitesi düzeylerinin öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılıklarını incelemek araştırmanın bir diğer amacıdır. Bu çerçevede Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan 168’i erkek, 210’u kadın olmak üzere toplam 378 katılımcıya kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılarak veri toplama işlemi tamamlanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı yardımıyla analiz edilmiş; değişkenlerin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi ölçümlerine bakılmıştır. Ayrıca araştırmanın amaçları doğrultusunda farklılık, ilişki ve etki analizleri yapılarak bulgular raporlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların üniversiteye aidiyet duygu düzeyleri ortalamanın biraz üzerinde çıkarken; üniversite yaşam kalitesi düzeyleri ortalamanın altında çıkmıştır. Hem üniversiteye aidiyet duygusu hem de üniversite yaşam kalitesi düzeyleri ortalama puanlarının demografik değişkenler bakımından farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte üniversiteye aidiyet duygusu ile üniversite yaşam kalitesi düzeyi arasında pozitif yönlü orta derecede bir ilişki çıkmış; üniversiteye aidiyet duygusunun üniversite yaşam kalitesini olumlu bir şekilde etkilediği görülmüştür.</p> Hakan Tahiri MUTLU Abdulhamit EŞ Merve ÇEÇAN Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2022-07-31 2022-07-31 2 1 20 41 Finansal Teknolojilerin (Finteklerin) Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi http://sobinarder.com/index.php/sbd/article/view/25 <p>Finansal teknolojiler, dijitalleşmenin hızla arttığı finans sektöründe yeni finansal hizmet ve ürünler geliştiren ve bu ürünleri kişilere kullanma imkânı sağlayan şirketler olarak isimlendirilebilir. Fintek uygulamalarının gelişmesi ile kişilerin bu yeniliği kabullenmelerini etkileyen değişkenleri belirleyip etkilerini incelemek önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı Fintek hizmetlerinin benimsenmesinde algılanan fayda, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan risk, güven, devlet desteği, kullanıcı yenilikçiliği, sosyal etki gibi değişkenlerin kişilerin Fintek uygulamalarına ilişkin tutum, davranışsal niyet ve gerçek kullanımına etkisini bütüncül bir bakış ile incelemeye çalışmaktır. Bu amaçla bir araştırma modeli kurulmuş olup araştırmada kullanılacak verileri toplamak için 422 kişiye online olarak anket çalışması düzenlenmiştir. Elde edilen verilere önce SPSS 24 programında Güvenilirlik Analizi ve Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Daha sonra hipotezleri ve bütün gizli değişkenlerin ilişkilerini ortaya koymak amacı ile AMOS 24 programında Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile Path (Yol) Analizi yapılmıştır. Uygulanan Path (Yol) Analizinde uyum indeksi değerlerine göre geliştirilen modelin iyi uyum gösterdiği görülmüştür. Analizde test edilen regresyon ilişkilerinde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan risk, güven, devlet desteği, kullanıcı yenilikçiliği ve sosyal etkinin yol katsayılarının istatiksel olarak anlamlı olmadığı ortaya koyulmuştur. Algılanan faydanın tutum üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu, tutumun davranışsal niyet üzerinde, davranışsal niyetin de Fintek fiili kullanımı üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.</p> İsmail DURAK Gülçin ÇELİK Telif Hakkı (c) 2022 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi 2022-07-31 2022-07-31 2 1 42 66